barlar yşyk-diodly yşyk ösýär
Kwant tagtasy
TUBE LED yşyk ösýär
banner

Kompaniýamyzyň önümleriniň käbir artykmaçlyklary

PVISUNGLED, uniwersitetler we hünärmen edaralar tarapyndan emeli yşyk bilen kenebiň arasynda geçirilen köp ýyllyk gözlegleriň netijesinde ýeňil netijeleri ösdürýär. Bu siziň kenevir işiňize yzygiderli öndürijilik getirer. Şeýle hem, natriý çyrany çalyşmak we girdejileriňizi köpeltmek üçin iň oňat çözgüt.

 • GÖRNÜŞ-Gaýtarmak

  GÖRNÜŞ-Gaýtarmak

  Asyl döredijilik giňeldiş çarçuwasy, adaty däl.Bazardaky beýleki bäsdeşlik önümleri bilen deňeşdirilende ýeňil gurluş, agramy 30% we gaplama mukdary 50%.Takmynan 50% ýer tygşytlamak, takmynan 50% transport tölegini tygşytlamak, ammar töleglerini takmynan 50% tygşytlamak.
  Has köp >>
 • DOLY GÖRNÜŞ

  DOLY GÖRNÜŞ

  Ylmy monjuk gatnaşygy, 3000K + 5000K + 660NM + SUNLIKE UV&IR ýaly doly spektr.UV, gök, gyzyl we / ýa-da uzak gyzyl diodlar bilen ösen ak spektr, oňat warianty, sebäbi ösümligi siňdirýän we ulanýan peýdaly tolkun uzynlyklarynyň hemmesini üpjün edýär.Zawod tarapyndan talap edilýän ähli tolkun uzynlygyny goşmak bilen doly spektr dizaýny.Pokary PPFD birmeňzeş önüm, ösümlikleriň ösüş talaplaryna laýyk gelýär, ösümlikleriň sagdyn ösmegini çaltlaşdyrýar Professional dürli ösümlikler üçin ýokary netijelilik spektrini ýöriteleşdiriň
  Has köp >>
 • HEATSINK

  HEATSINK

  Arassa alýuminiý profil, Aýratyn ary sowadyjy material Täzeçillik ýylylygy we sowuk öz-özüni dolandyrýan ulgam gyzdyryjy howa Howa gapdaldaky deşiklerden we profiliň ary balyndan geçýär, bu ýol bilen çalt ýylylyk geçirijiligi, çalt ýylylyk ýaýramagy Netijeli ýylylyk ýaýramagy , ýagtylygyň çüýremegini azaltmak, ösýän ýagtylygyň ajaýyp işini dowam etdirmek
  Has köp >>
 • IEST GOWY SYITYASAT IEST GOWY HYZMAT

  IEST GOWY SYITYASAT IEST GOWY HYZMAT

  PVISUNG, bir dükanly hilli ýapyk bag we gidropon öndürijisidir Iň oňat hilli, iň gowy hyzmat, iň amatly baha, elýeterli, gözlegiňize sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.Size tüýs ýürekden hyzmat ederis.
  Has köp >>
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň